TILLBAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


På basis av regeringens proposition Sammanhållen rovdjurspolitik, 2000/01:57, beslutade Riksdagen om nationella miniminivåer för de stora rovdjuren och kungsörn (”de fyra stora rovdjuren” har med andra ord blivit fem). Miniminivån för kungsörn fastställdes till 600 årliga häckningar i landet, vilket ska vara uppnått inom en generation och kungsörnens utbredning bör inte påverkas av människan.

Det praktiska ansvaret förvaltningen av rovdjuren samt att uppnå dessa mål ligger på respektive länsstyrelse vilka i sin tur rapporterar inventeringsresultaten till Naturvårdsverket. Inventering och rapportering görs enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och fokus för kungsörnens del ligger på dokumentation av aktiva revir och häckningsframgång. Medel för denna uppgift erhålls från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. En databas för rovdjursrapportering (liknande Svalan) ska också tas fram.

I början av 2003 bildade Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF), i samråd med Länsstyrelsen, en kungsörnsgrupp vars huvudsakliga syfte är att samordna inventering och rapportering samt utföra kvalitetssäkring av häckning och föryngring. GLOF:s kungsörnsgrupp är organiserad med en huvudansvarig samt fyra områdesansvariga, detta för att inventerare samt övriga informationslämnare ska ha en kontaktperson i närområdet.